บาคาร่าออนไลน์ สุวรรณภูมิพร้อมรับผู้โดยสารเดินทางเข้าประเทศไทย

บาคาร่าออนไลน์ สุวรรณภูมิพร้อมรับผู้โดยสารเดินทางเข้าประเทศไทย

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเตรียมความพร้อมรองรับผู้ บาคาร่าออนไลน์ โดยสารที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กระทรวงคมนาคม เตรียมความพร้อมรองรับผู้โดยสารที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) โดยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

นาวาอากาศ โทสุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการ ทสภ. กล่าวว่า 

ตามที่ กพท. ออกประกาศเรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ 2) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ซึ่งกำหนดให้อากาศยานที่ขนส่งบุคคลสามารถทำการบินมายังท่าอากาศยานในประเทศไทย รวมทั้งบุคคลที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยทางท่าอากาศยานต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศของ กพท. เท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตามแนวทางการปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 7/2563 วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง ทสภ. ได้ประสานการทำงานกับกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานราชการ สายการบินและผู้ปฏิบัติงานภายใน ทสภ. เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันให้สอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาล เช่น ตั้งจุดคัดกรองของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ จัดเตรียมพื้นที่ตั้งห้องปฏิบัติการสำหรับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยระบบการตรวจหาสารคัดหลั่งทางพันธุกรรม หรือ PCR ซึ่งมีความรวดเร็วและแม่นยำถึงร้อยละ 95 ที่สามารถทราบผลตรวจภายใน 90 นาที

นอกจากนี้ ได้เตรียมพื้นที่บริเวณ Gate D3 และ D4 เพื่อเป็นห้องพักคอยสำหรับผู้โดยสารที่รอผลตรวจ ซึ่งห้องดังกล่าวได้ทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ และจัดที่นั่งให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) รวมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และจัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ การกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม (ใบ ต.8) และการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน สำหรับผู้โดยสารคนไทยยังคงต้องผ่านกระบวนการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการของรัฐและเข้ารับการกักตัวในสถานที่รัฐจัดเตรียมไว้ (State Quarantine) เป็นระยะเวลา 14 วัน เช่นเดิม

ทสภ. ให้ความสำคัญการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและด้านสาธารณสุข โดยเน้นย้ำการดูแลรักษาความสะอาดในทุกพื้นที่ภายในท่าอากาศยาน รวมทั้งบริเวณพื้นที่จุดสัมผัสต่าง ๆ เช่น ห้องน้ำ ลิฟต์ ทางเดินเลื่อน แบบ Deep Cleaning อย่างต่อเนื่องทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง และตั้งจุด Terminal Screening เพื่อตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกายผู้ที่จะเข้ามาในอาคารผู้โดยสารทุกคน และขอความร่วมมือผู้โดยสารและผู้ใช้บริการทุกคนถือปฏิบัติตามวิถีชีวิตปกติรูปแบบใหม่ (New Normal) เมื่ออยู่ภายในอาคารผู้โดยสาร และพื้นที่ท่าอากาศยานอย่างเคร่งครัดโดยการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อลดความแออัดในพื้นที่ให้บริการ และกำหนดให้ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในอาคารผู้โดยสาร เพื่อช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19

ทั้งนี้ จำนวนปริมาณผู้โดยสารเดือนมิถุนายน 2563 มีจำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 187,000 คน แบ่งเป็น ผู้โดยสารภายในประเทศ 144,302 คน ผู้โดยสารระหว่างประเทศ 42,698 คน จำนวนเที่ยวบินทั้งสิ้น 5,044 เที่ยวบิน แบ่งเป็น เที่ยวบินภายในประเทศ 1,876 เที่ยวบิน และเที่ยวบินระหว่างประเทศ 3,168 เที่ยวบิน

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหาร-ตำรวจราชองค์รักษ์ จำนวน 364 นาย

เมื่อวานนี้ (9 กรกฎาคม) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์ ลงประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โดยมีใจความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร รับราชการสนองพระเดชพระคุณในหน้าที่นายทหารราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 6 มาตรา 8 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480 มาตรา 4 มาตรา 5 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ. 2495 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรรับราชการสนองพระเดชพระคุณในหน้าที่นายทหารราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์ สืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 364 นาย

ดำเนินการตามมาตรการ Social Distancing โดยเว้นระยะห่างของที่นั่งพักคอยของประชาชน กำหนดระยะห่างของตำแหน่งการยืนคอยรับบริการที่จุดประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ให้ใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ https://eservice.dlt.go.th ส่วนรถที่ไม่สามารถใช้บริการชำระภาษีประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ แนะนำใช้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) ชำระภาษีได้โดยไม่ต้องลงจากรถ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด

ขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในการติดต่อราชการ และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อแพร่กระจายของโรค บาคาร่าออนไลน์